Adatkezelés

Adatvédelmi nyilatkozat
…………………………….
Adatvédelmi Tájékoztató
Adatkezelő adatai
Név: Mischl Szabina

Székhely: 5230 Mattighofen, Ausztria
E-mail cím: egy@csajosest.hu

Képviseli: Mischl Szabina
Honlap: www.csajosest.hu


A Csajosest.hu a rá vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, EU
rendeletekkel összhangban, azok előírásai szerint vezeti nyilvántartásait, végzi
statisztikai adatgyűjtési, adatfeldolgozási, információszolgáltatási tevékenységét; kezeli
a csajosest.hu birtokában levő személyes adatokat. Valamennyi folyamat
(tevékenység) esetében készül személyes adatvagyon leltár, a kockázatelemzés. A
csajosest.hu az adatkezelése és feldolgozása során olyan fokozott
gondossággal jár el, amely az adatvédelmi incidensek előfordulásának megelőzését
szolgálja.
A csajosest.hu, a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve
kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a
nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az
érintetteket.
Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelési alapelvek:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
b) azt törvény (egyéb jogszabály) vagy annak felhatalmazása alapján helyi

önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha
az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló
beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása
tilos.
A kezelt személyes adatok
a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország
területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő
adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett
kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az
átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok
megfelelő szintű védelme.
A személyes adatok köre
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek,
telefonszámok, cégnév, a regisztráció dátuma és időpontja

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a
hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A
számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig őrizzük meg. A munkaviszonyból és megbízási jogviszonyból származó
személyügyi adatok a törvényi előírásnak megfelelően – nem selejtezhetők; ez esetben
az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a
weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy
azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt
internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és
engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző
beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a
számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes
böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik – az csajosest.hu az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és
kérjük az Ön hozzájárulását.
A csajosest.hu nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek
segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, az csajosest.hu azonban nem vállal azért
felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt
módon működik.
A csajosest.hu ügyfél levelezései
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a
szolgáltatás kapcsán az ügyfélszolgálattal telefonon és e-mailen kapcsolatba léphet.
Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt
év elteltével törli.
Online regisztráció során keletkezett adatok
Online regisztráció esetén az érintettek köre az a felhasználó, aki regisztrál
a csajosest.hu által szervezett eseményre és megadja személyes adatait. A
felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok
felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az adatkezelés célja:
• A rendezvény kapcsán megfogalmazott szolgáltatások teljesítése.
• Kapcsolatfelvétel az adott rendezvény kapcsán elektronikus megkereséssel

• A honlap használatának elemzése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató
megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és a regisztráció
elküldésével ad meg. Az online regisztráció során megadott adatokba kizárólag
a ……………….. rendezvényt szervező szervezeti egységének munkatársai, az IT
üzemeltetési Iroda munkatársai tekinthetnek be.
Adattárolás időtartama: a regisztráció aktív fennállását követő 30 nap.
WEBÁRUHÁZ ÉS A WEBOLDALAK MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat Az adatkezelés célja
  Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
  Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos
  belépést szolgálja.
  Vezeték- és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a
  szabályszerű számla kiállításához szükséges.
  E-mail cím Kapcsolattartás.
  Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a
  szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
  Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a
  szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
  teljesítésének figyelemmel kísérése, az
  abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
  érvényesítése.
  Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
  A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
  A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
  Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes
  adatot tartalmazzon.
 2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
  azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a
  GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
  törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
  tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok
  esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8
  évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a
  vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
  (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is),
  legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
  visszakereshető módon megőrizni.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
  adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott
  munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
  időpontban történő visszavonásához.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
  kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
  tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton ………
 • e-mail útján: ……..
 • telefonon a ………
 1. Az adatkezelés jogalapja:
  7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
  7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,
  amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
  szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden
  esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére
  csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
  meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
  esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1)
  bekezdés c) pontja.
  7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről
  szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
  6:22. § [Elévülés]
  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
 2. Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a
  rendelését feldolgozni.
  AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
  Szállítás
 3. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 4. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • Név (pl Magyar Posta Zrt. MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés)
  Cím: ………
  Postacím: ………
  E-mail: ………
  Adatkezelési tájékoztató: …….

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám,
  e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás
  lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
  Tárhely-szolgáltató
 6. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 7. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • Név, cím elérhetőség
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
  személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a
  tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az
  elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
  bekezdése.
  Ügyfélszolgálat, könyvelési feladatok, számlázás
 6. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Ügyfélszolgálat, könyvelési feladatok,
  számlázás
 7. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • Ügyfélszolgálatot végző cég (ha van ilyen) neve…. és címe: ………
  Adatkezelési tájékoztató, elérhetőség: ………
 • Számlázó rendszer: név, cím, adatkezelési tájékoztató linkje
 • Könyvelő: név, cím, adatkezelési tájékoztató linkje
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási
  név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos
  adatok.
 2. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfélszolgálati munka
  elvégzése, valamint a törvényi előírások alapján számla kiállítása/könyvelési feladatok
  elvégzése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
  azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a
  GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
  törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
  tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok
  esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8
  évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a
  vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
  (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is),
  legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
  visszakereshető módon megőrizni.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az
  elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
  bekezdése.
  8.
  Az érintett jogai:
  a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes
  adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel
  kapcsolatos valamennyi információhoz.
  c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben
  használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  Hírlevélküldés, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail üzenet)
  küldése
 6. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevelek, valamint reklámot tartalmazó
  elektronikus üzenetek kiküldése az érintetteknek.
 7. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • cég neve
  Cím: ………
  Internetes elérhetőség: ………
  Adatkezelési tájékoztató: ………
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: A hírlevélre, valamint reklámot tartalmazó elektronikus
  üzenetekre feliratkozott valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: az érintett által igényelt hírlevél, valamint reklámot tartalmazó
  elektronikus üzenetek kiküldése.
 4. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f)
  pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
  A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban
  meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes
  adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám
  címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak
  megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az
  érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
  Hírlevelekkel, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet)
  küldésével kapcsolatban bővebb információ lejjebb található (HÍRLEVÉL, DM
  TEVÉKENYSÉG).
  Egyéb adatkezelések
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés
A ……………….. a …………………hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően
közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
A ……………….. a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a
látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és
tartalmak.
Ezek az adatok automatikus adattovábbítás folytán a Google Analytics szolgáltatásban
jelennek meg. Ezeket az adatokat az ……………….. kizárólag a honlappal kapcsolatos
elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.
A honlapon végzett rendezvényre jelentkezéssel és eljárás indításával kapcsolatos
adatkezelés.
A ………………..honlapon végzett rendezvényekre való jelentkezések során megadott
adatokat az ……………….. az adott rendezvényekre vonatkozó további információk
megküldésére, valamint számla készítésére használja.
A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő
székhelyén, találhatók meg.
A ……………………………. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása
során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a
kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A ……………………………. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A ……………………………. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A ……………………………. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz,
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra
vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására,
vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől
megvédendő a ……………………………. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést
rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések
hatékonyságának ellenőrzését is.
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
• Név: …………………………….
• Székhely: …………………………….
• Weboldal: …………………………….
• Adószám: …………………………….
• Elektronikus elérhetőség: …………………………….
• Telefonos elérhetőség: …………………………….
Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben a ……………………………. költségtérítést állapít meg.
A ……………………………. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az
érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte

A ……………………………. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A ……………………………. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A ……………………………. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést
törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az
adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Város, dátum
……………………………